Gedragscode juniorleden van HBR

Inleiding

HBR vindt het belangrijk om de goede omgangsvormen die gelden binnen de vereniging vast te leggen in een gedragscode. Met deze gedragscode wil HBR enerzijds stimuleren dat spelers op respectvolle wijze omgaan met elkaar en anderen en anderzijds ongewenst gedrag, anders gezegd gedrag in strijd met deze gedragscode, tegengaan. HBR gaat daarbij uit van de volgende uitgangspunten:

 1. Hockey is een teamsport. Dit betekent dat je samen wint en verliest. Het aanleren van “teamgevoel”, het plezier beleven aan de hockeysport en het veilig en leerzaam zijn van hockey staan hoog in het vaandel. Juniorleden nemen enthousiast en zo vaak als mogelijk deel aan verenigings- en teamactiviteiten.
 2. Wees sportief en respecteer je medespelers, de tegenstanders, de scheidsrechters, coach, trainer en alle anderen betrokken bij HBR.
 3. Ga netjes om met de materialen en voorzieningen (het terrein, het clubhuis, de velden, enz.).

Begripsbepaling

Goede omgangsvormen: binnen HBR als wenselijk ervaren omgangsvormen en gedragingen. Tot de goede omgangsvormen worden in ieder geval de hierna te noemen regels gerekend.

Ongewenst gedrag: binnen HBR als onwenselijk ervaren gedragingen. Tot ongewenst gedrag wordt in ieder geval gerekend het in strijd handelen met de hierna te noemen regels.

Regels

 • Speel fair en volgens de spelregels.
 • Gebruik geen (fysiek-, mentaal en/of verbaal) geweld binnen of buiten het veld.
 • Kom op tijd voor de training en de wedstrijd.
 • Afmelden gebeurt met een reden en doe je ruim op tijd bij de trainer/coach, bij voorkeur telefonisch.
 • Volg tijdens de training de instructies op van de trainer en tijdens de wedstrijden de instructies van de coach.
 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters en onthoud je jegens hen van commentaar (in woord en/of gebaar).
 • Houd je aan de team afspraken.
 • Het aanmoedigen van een team, daaronder begrepen een niet-HBR team, dient op sportieve, positieve en respectvolle manier plaats te vinden.
 • Draag tijdens wedstrijden het officiële HBR tenue.

Sancties

Op ongewenst gedrag staat een sanctie van het toekennen van een groene, een gele of een rode kaart. Een kaart kan leiden tot een maatregel. Een groene of een gele kaart kan meer dan één maal worden toegekend. Bij het toekennen van een kaart kan rekening worden gehouden met een eerder toegekende kaart. Een tweede groene kaart binnen vier maanden geldt als een gele kaart en een derde gele kaart binnen vier maanden geldt als een rode kaart. Een groene kaart kan inhouden dat een speler de eerstvolgende wedstrijd op de reservebank begint. Een gele kaart houdt in dat een speler bij de eerstvolgende wedstrijd wordt gekort in speeltijd. De duur van de korting wordt bepaald in overleg door trainer en/of coach en TC Junioren. Een tweede gele kaart houdt in dat een speler voor de eerstvolgende wedstrijd wordt geschorst door het bestuur. Een (voorstel tot het toekennen van een) rode kaart houdt in dat een speler per direct voorlopig is geschorst voor trainingen en wedstrijden in afwachting van een beslissing door het bestuur. Het bestuur kan een verdergaande maatregel dan schorsing treffen, daaronder begrepen het royeren van een speler.

Betrokkenen

Trainer en/of coach

De trainer en/of coach kan een speler wegsturen indien volgens hem sprake is van ongewenst gedrag.

TC Junioren

De TC Junioren ziet toe op het naleven van de gedragscode. Indien sprake is van ongewenst gedrag heeft de TC Junioren een zelfstandige bevoegdheid een kaart toe te kennen, met uitzondering van die gevallen waarin deze bevoegdheid is voorbehouden aan het bestuur.
De TC Junioren meldt het toekennen van een tweede gele kaart aan het bestuur. Indien de TC Junioren het voornemen heeft een derde gele kaart toe te kennen, of het vermoeden heeft dat sprake is van ernstig ongewenst gedrag dient de TC Junioren dit te melden aan het bestuur met daarbij een gemotiveerd voorstel tot het toekennen van een rode kaart. De TC Junioren adviseert het bestuur indien het bestuur een verdergaande maatregel dan die van schorsing overweegt.

Bestuur

Het bestuur neemt kennis van een door de TC Junioren gedane melding. Uitsluitend het bestuur is bevoegd tot het opleggen van de maatregel van schorsing. In het geval van het toekennen van een tweede gele kaart schorst het bestuur de betrokken speler voor één wedstrijd. Het bestuur beslist op het voorstel tot het toekennen van een rode kaart. Het bestuur beslist over de maatregel vanwege het toekennen van een rode kaart. Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van een verder strekkende maatregel dan schorsing. Het bestuur beslist over het al dan niet inschakelen van de commissie Sportiviteit en Respect (SER). Het bestuur schakelt de SER in ieder geval in, in het geval van een rode kaart.

Procedure

Indien de TC Junioren gebruik maakt van haar zelfstandige bevoegdheid tot het toekennen van een kaart, dient de TC Junioren de procedureregels in acht te nemen. De trainer en/of coach dient het wegsturen van een speler nog dezelfde dag per e-mail te melden aan de TC Junioren. De trainer en/of coach verschaft een gemotiveerde toelichting aan de TC Junioren. De TC Junioren toetst een melding van de trainer en/of coach en beoordeelt of sprake is van ongewenst gedrag alsmede of al dan niet een sanctie wordt opgelegd.

Groene Kaart

De TC Junioren kan een speler na de toetsing een sanctie opleggen door het toekennen van een groene kaart en al dan niet een maatregel. De TC Junioren dient binnen drie dagen na de melding de speler, de ouders van de speler, de trainer en/of coach per e-mail te informeren indien besloten is tot het toekennen van een groene kaart. De TC Junioren vermeldt tevens de maatregel, indien opgelegd.

Gele Kaart

De TC Junioren kan een speler na de toetsing een sanctie opleggen door het toekennen van een gele kaart met daarbij een maatregel. Indien het voornemen daartoe bestaat, dient de TC Junioren binnen een week na de melding de trainer en/of coach, de speler en de ouders van de speler te horen. De TC Junioren dient binnen drie dagen na afloop van hoor en wederhoor de speler, de ouders van de speler en de trainer en/of coach per e-mail te informeren, indien besloten is tot het toekennen van een gele kaart. De TC Junioren vermeldt tevens de maatregel. Het toekennen van een tweede gele kaart wordt aan het bestuur gemeld. Het bestuur legt vervolgens de maatregel van schorsing op.

Rode Kaart

Indien de TC Junioren, of het voornemen heeft een derde gele kaart toe te kennen, of indien de TC Junioren na de toetsing het vermoeden heeft dat sprake is van ernstig ongewenst gedrag doet de TC Junioren het bestuur een voorstel tot het toekennen van een rode kaart. De TC Junioren verschaft het bestuur een gemotiveerde toelichting. De TC Junioren dient binnen twee dagen na het voorstel de ouders van de speler telefonisch te informeren. Het bestuur hoort alle betrokkenen (TC Junioren, trainer en/of coach, de ouders van de speler en speler) binnen twee weken in afzonderlijke bijeenkomsten. Na afloop van hoor en wederhoor doet het bestuur een uitspraak en informeert de speler, de ouders van de speler, de TC Junioren en de trainer en/of coach.

Beroep

De speler of de ouders van de speler heeft/hebben de mogelijkheid om tegen een toegekende gele kaart beroep in te stellen bij het bestuur. Het beroep dient zo spoedig als mogelijk na ontvangst van de e-mail te zijn ingediend doch uiterlijk binnen ............ dagen na dagtekening van de e-mail waarin de beslissing over het toekennen van een gele kaart is meegedeeld. Het schriftelijk ingestelde beroep bevat de gronden van het beroep. Een ingesteld beroep tegen een tweede gele kaart schort de maatregel van schorsing op. (of niet?) Het bestuur beslist over het ingestelde beroep binnen ..... dagen na het instellen hiervan.